Registration Procedure

De intakeprocedure bij LIFE! bestaat uit een aantal stappen.

 • Bezoeken Open Dag (optioneel)
 • Open Uurtje
 • Intake gesprek
 • Kijkperiode
 • Door de schoolkring
 • Startgesprek

Open uurtje

Vanaf april 2016 houden we weer Open Uurtjes op de nieuwe locatie. Tijdens een Open Uurtje komen ouders/verzorgers met hun kind(eren) op bezoek bij LIFE! om zo een eerste indruk te krijgen en vragen te stellen.
Geeft dit bezoek aanleiding om verder te willen gaan bij LIFE!, dan volgt een intakegesprek.

Intake gesprek

Wanneer er een intake gesprek wordt afgesproken krijgen ouders/verzorgers een intakeformulier toegezonden. Deze dienen zij uiterlijk twee dagen voor het gesprek te retourneren. Tijdens het intakegesprek staat de motivatie om te kiezen voor LIFE! van ouders/verzorgers en kind centraal. Ook wordt er ingegaan op de schoolgeschiedenis, als die er al is. Aan het eind van dit gesprek worden afspraken gemaakt voor de kijkperiode.

Kijkperiode

Een kijkperiode bij LIFE! duurt 4 weken. Tijdens deze kijkperiode is de aankomend student 1 tot 4 dagen aanwezig op school. Wij adviseren om minimaal 2 dagen per week mee te draaien om een compleet beeld te krijgen van het reilen en zeilen binnen de school. Kinderen die al een school bezoeken, blijven gedurende de kijkperiode ingeschreven op de huidige school. De dagen dat zij niet bij LIFE! zijn, gaan zij ook gewoon naar hun huidige school. LIFE! zorgt voor communicatie middels een brief naar de huidige school over deze werkwijze.

Voor jonge mensen die voor het eerst naar school gaan hebben we een opbouwende kijkperiode. Het is namelijk wennen voor het hele gezin. In dit document kunt u de visie van LIFE! lezen over de kijkperiode bij 4/5 jarige. Daarnaast stellen we in overleg met ouders/verzorgers vast op welke wijze we een goede start kunnen vormgeven. Kijkstudenten betalen 30 euro per dag dat ze komen ‘kijken/wennen’.

Door de schoolkring

Aan het eind van de kijkperiode wordt in de schoolkring de kijkperiode van de student besproken. De aankomende student, medestudenten en stafleden kijken terug op de periode en geven feedback. We gebruiken de vier NVC stappen: observatie, gevoel, behoefte en verzoek om feedback te geven aan de student of zaken aan te geven die van belang zijn.

Hierna volgt een voorstel om de student aan te nemen op LIFE!. Als iedereen consent is met de komst van de nieuwe student wordt de student welkom geheten.

Startgesprek

Na consent van de schoolkring is er nog een startgesprek met tenminste één staflid, beide ouders/verzorgers en de student. We wisselen ervaringen uit en besluiten of alle drie de partijen zich kunnen vinden in de keuze voor LIFE! als volgende stap. Als dat het geval is worden afspraken over starten bij LIFE! gemaakt.

Registration Procedure

The intakeprocedure at LIFE! consists of a few steps;

 • Visiting an Open Day (optional)
 • Open Hour
 • Intake
 • Trial period
 • Evaluation in the schoolkring
 • Starting conversation

Open Hour

Since April 2016 we have begun doing Open Hours again at the new location. During an Open Hour parents/guardians and their child(ren) visit LIFE! to get a first impression and ask questions. If this visit leads to the wish to continue at LIFE! an intake will follow.

Intake

When an intake has been planned the parents/guardians receive an intake form which they are asked to fill in and return or bring with them. During the intake the motivation of both parents/guardians and the student is discussed. The student’s school history will also be discussed. At the end of the intake, dates will be planned for the trial period.

Trial Period

A trial period at LIFE! last 4 weeks. During this trial period the soon to be student will be present at school 1 to 4 days a week. Our advice is to come at least 2 days a week in order to get a clear picture of the ins and outs at school. Children who are attending another school already, will remain registered at the current school during this trial period. When they’re not at LIFE! they’ll be going to their current school as usual.

For young children going to school for the first time we have a modified trial period because it takes some getting used to for the whole family. In this document you can read LIFE!’s vision about the trial period for 4/5 year olds. Parents/guardians are included in the shaping of the trial period for these young students.

Trial students pay €25 for every day they attend.

Evaluation in the Schoolkring

At the end of the trial period the student’s presence at LIFE! will be discussed in the school meeting. The soon to be student, fellow students and staff look back on the period and give feedback. We use the four NVC steps: observation, feeling, need and request to give feedback to the student or indicate matters of importance,
followed by the proposal to accept the student to LIFE! If everyone is consent with the new student joining LIFE! the student is welcomed.

Start Talk

After the school meeting has given its consent there is a start talk with at least one staff member, both parents/guardians and the student. We exchange our experiences and decide if all three parties can agree with the choice that LIFE! is the next step. If this is the case, agreements will be made about starting at LIFE!

[:nl _i=”0″ _address=”0″ /][:en _i=”2″ _address=”2″ /][: _i=”4″ _address=”4″ /]