Basisonderwijs

Bij LIFE! kun je lekker spelen, lessen uitproberen en volgen zoals rekenen en taal, meedoen met projecten, springen op de trampoline, meegaan met uitstapjes, hutten bouwen, op onderzoek gaan in het Twiske, helpen op de boerderij, koken en nog veel meer. Op LIFE! mag je zelf bepalen wat je wilt leren, hoe je dit wilt leren en met wie je dit wilt leren. Samen met je mentor breng je dit in kaart. Op LIFE! zijn er geen klassen en krijg je les in kleine groepjes of alleen in de verschillende ruimtes in het gebouw of buiten.

Kleuters

Voor de jongste studenten op LIFE! is er een aparte ruimte  in de school waar ze naar hartenlust mogen spelen. Er is van alles te doen: kleuren, verkleden, schilderen, een knikker- of treinbaan bouwen, boekjes lezen, in de huishoek of met Lego en Kapla spelen. Je mag zelf beslissen waarmee je wilt spelen en of je aansluit bij de gezamenlijke activiteiten zoals muziek, voorlezen, tuinieren en kunst. De jongste studenten zijn vrij om op onderzoek uit te gaan in de school en aan te sluiten bij activiteiten waar ook oudere studenten aan meedoen.

Alle studenten op LIFE! volgen hun persoonlijke ritme en worden gestimuleerd om naar hun eigen lichaam te leren luisteren. Ze mogen zelf bepalen wanneer ze eten en drinken, rustig een boekje willen lezen of buiten op de trampoline willen springen.

Verkort programma

Voor de jonge leerlingen (en ouders) zijn de schooldagen soms nog te lang. Speciaal voor 4-jarigen bieden we vanaf volgend schooljaar een verkort programma. Het blijft ook mogelijk om volle dagen af te nemen.

  • Geborgen omgeving met liefdevolle aandacht.
  • Kortere schooldagen tot 13:00 uur.
  • Ontwikkeling in eigen tempo onder begeleiding van ervaren docenten.
  • Tegen een gereduceerd tarief.
  • Registratie leerplicht vanaf 5 jaar.

De komende weken wordt een nieuwe speciale kleuterruimte ingericht, na de zomervakantie (sept 2018) zal deze klaar zijn!

Basisschool

De studenten vanaf 7 jaar hebben een eigen ruimte die ze zelf mogen inrichten zoals ze willen. Hier wordt vooral ontdekkend- en spelenderwijs geleerd en worden er vaak tenten gebouwd van allerlei materialen en voorwerpen.
De school heeft verschillende ruimtes met grote tafels waar de lessen en activiteiten plaatsvinden en je samen of alleen kunt werken aan projecten, opdrachten of gezamenlijk kunt lunchen. De school heeft ook een stilte ruimte waar je in rust en stilte kunt werken.

Samen met de mentor bespreekt de student wat hij wil leren zoals; schrijven, lezen, schilderen, koken, gitaar en rekenen en worden er activiteiten en lessen ingevuld op je persoonlijke lesrooster. Je kunt ook aansluiten bij lessen en activiteiten die worden aangeboden door vakdocenten zoals aardrijkskunde, Spaans, toneel, Japans, typecursus en muziek. Elke periode ga je samen met je mentor en ouders bespreken wat je hebt gedaan en wat je nog meer wilt leren op school.

BSO

We bieden geen buitenschoolse-opvang.

Doorstroom naar Voortgezet Onderwijs

Wanneer de student zijn schoolloopbaan bij LIFE! wil voortzetten en doorstroomt naar het voortgezet onderwijs binnen LIFE! hoeven er geen verdere acties ondernomen te worden. De doorstroomt wordt intern binnen LIFE! geregeld.
Als een student ervoor kiest om het voortgezet onderwijs elders te volgen zullen de student (rond de leeftijd van 10-11 jaar) en de mentor samen kijken naar de noodzakelijke vereiste toelatingseisen van de desbetreffende school. Samen zullen zij een studieplan opstellen om dit doel te bereiken.

Ik wil naar een spelen-school

Sorry, this entry is only available in Dutch. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.Tweede in reeks van persoonlijke verhalen door ouders over het democratische...

Primary Education

At LIFE! you can play, try out and take lessons like math, language, join in on projects, jump on the trampoline, go on trips, build huts, explore Twiske, help on the farm, cook and so much more. At LIFE! you can decide what you want to learn, how you want to learn it and who you want to learn it with; you and your mentor will go through this together. At LIFE! There aren’t any classes, and your lessons will either be in small groups or alone, in one of the various rooms in the building or outside.

Preschoolers

For the youngest students at LIFE! there’s a separate room in the school where they can play as much as they want. There are a variety of activities to undertake: colouring, dressing up, painting, playing with marbles, building a train track, reading books, playing in the little house or playing with Lego and Kapla. You can decide what you want to play with and whether or not you’re going to join in on group activities like music, reading out loud, gardening and art. The youngest students are free to explore the school and join activities that older students participate in as well.

All students at LIFE! follow their own rhythm and are stimulated in learning to listen to their bodies. They get to decide when they want to eat and drink, quietly read a book or go outside to jump on the trampoline.

Primary School

Students from the age of 7 have their space that they get to furnish the way they want to. They mainly learn through discovery and games; often tents are built with all sorts of materials and objects.

The school has various rooms with big tables where lessons and activities take place, where you can work on projects, assignments or have lunch together or alone. The school also has a silent room where you can work quietly.

Along with their mentor, the students discuss what they want to learn like; writing, reading, painting, cooking, playing guitar, and math. Activities and lessons will be added to their personal timetable. The students can also join lessons and activities that teachers have to offer like; Geography, Spanish, theatre, Japanese, typing courses, and music. Every semester the student, the mentor and the parents sit down to discuss what the student has done so far and what else still needs to be learned.

Transition to Secondary School

If the student wishes to continue their learning path at LIFE! and make a transition to secondary school within LIFE!, no further actions will be required. The transition will be handled internally by LIFE!

If a student chooses to go to a secondary school elsewhere, the student (between the age of 10-11 years old) and the mentor will look at the requirements of the future school. Together they will set up a plan to achieve their goal.

After School Program

Starting from the school year 2016/2017, we launched an integrated after school program for students up to 13 years old. Momentarily we’re busy with the starting process of the after-school program. More information on the after-school program will follow shortly. When the after-school program starts, this will influence both the parental contribution for students up to 13 years of age and the opening times of the school. For more information regarding this, you can contact LIFE!

[:nl _i=”0″ _address=”0″ /][:en _i=”4″ _address=”4″ /][: _i=”6″ _address=”6″ /]