Democratisch onderwijs

Uitgangspunt van democratisch onderwijs is dat ieder kind uniek is en een natuurlijke drang naar leren heeft. Binnen een democratische school ontwikkelt elk kind zijn of haar eigen leerweg. Daarnaast nemen de studenten medeverantwoordelijkheid voor de organisatie van de school.

Sociocratisch kringmodel

Alle stafleden, vakdocenten en studenten vormen met elkaar de schoolkring, het hart van de school. Zij kunnen onderwerpen inbrengen, hierover meepraten en mee beslissen. Besluiten worden genomen op basis van de CONSENT methode. Je hoeft het niet met een voorstel eens te zijn, zoals bij consensus, maar er kan ingestemd worden doordat je geen overwegend bezwaar hebt. Heb je dit wel, dan vervalt het voorstel en ligt het initiatief om met een nieuw voorstel te komen bij jou. 

Geweldloze Communicatie

LIFE! biedt hiervoor een uitdagende, inspirerende en krachtige leeromgeving. Veiligheid staat hierbij voorop. Hier dragen wij zorg voor doordat ons team handelt vanuit geweldloze communicatie (NVC). Deze manier van compassievol communiceren stelt mensen in staat zich waarlijk te verbinden met zichzelf en anderen en hiernaar te handelen. Mensen leren onder meer door nabootsing en door NVC wordt het vermogen tot empathisch handelen vergroot. De giraffe is het symbool van Geweldloze Communicatie en hiermee is LIFE! de eerste Giraffeschool in Nederland!

21st Century Skills

Bij LIFE! krijgen onze studenten een stevige start in de 21e eeuw. Want kinderen komen terecht in een samenleving waarvan nu nog niet te voorspellen is hoe die er uit zal zien. Er zullen bijvoorbeeld beroepen zijn die nu nog niet bestaan. Naast cognitieve vaardigheden als taal en rekenen worden er dan ook andere vaardigheden van jonge mensen gevraagd zoals: sociale- en communicatieve vaardigheden, creativiteit, probleemoplossend vermogen, samenwerken, kritisch denken en ICT-geletterdheid. De zogenoemde 21st century skills. Dit zijn bij uitstek vaardigheden die studenten bij LIFE! ontwikkelen. Ook zijn wij ons bewust van de beperkingen van natuurlijke bronnen.

Tweetalig onderwijs met ruimte voor verschillen

Naast het Nederlands is Engels een belangrijke tweede taal. Als studenten kiezen voor bepaalde vakken worden die in het Nederlands gegeven. Daarbuiten wordt met de kinderen zowel Nederlands als Engels gesproken. Kinderen die een andere taal dan het Nederlands spreken, zijn welkom op de school. De insteek is wel, dat zij het Nederlands gaan beheersen.

Duurzaamheid en natuur

Duurzaamheid en natuurbescherming zijn zaken waaraan LIFE! actief deelneemt. Producten die binnen de school gebruikt worden zijn zoveel als mogelijk biologisch en duurzaam. Wij scheiden plastic, papier en glasafval. Second LIFE! is onze school/leerwinkel. Met Landschap Noord Holland en Boerderij Maarssen wordt momenteel een samenwerkingsverband opgezet, bijvoorbeeld voor stages.

Ondernemerschap

Stafkrachten zijn zelfstandige professionals. Jaarlijks geven de stafleden een presentatie aan de schoolkring (thesis), met daarin hun plannen hoe zij zich het komende jaar voor de school willen inzetten, de Schoolkring besluit uiteindelijk welke ondernemers als staflid welkom zijn op de school. Ook ondernemerschap bij studenten wordt gestimuleerd. Bijvoorbeeld in de winkel of het zelf organiseren van activiteiten.